Algemene voorwaarden/Privacy beleid

ALGEMENE VOORWAARDEN

FleuRosa Kids Fashion

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

FleuRosa Kids Fashion

Thorbeckeplein 32

5252AA Vlijmen

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te `s-Hertogenbosch onder nummer 16069445. Het BTW-nummer van FleuRosa Kids Fashion is:NL890178178B01.

FleuRosa Kids Fashion is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0622778128 en voorts per email te bereiken door een e-mail te sturen naar   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van FleuRosa Kids Fashion met wie FleuRosa Kids Fashion een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

1.5 Partijen: FleuRosa Kids Fashion en Klant gezamenlijk.

1.6 FleuRosa Kids Fashion: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van FleuRosa Kids Fashion, te vinden onder de URL

(volgt nog)

1.8 Zaken: zaken welke FleuRosa Kids Fashion op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (email) nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 FleuRosa Kids Fashion garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien FleuRosa Kids Fashion hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt FleuRosa Kids Fashion er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor FleuRosa Kids Fashion mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 5 (vijf) werkdagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 FleuRosa Kids Fashion is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:

a. door middel van elektronische vooruitbetaling (optie: via iDEAL tijdens Bestelprocedure);

b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank); c. door middel van betaling bij afhalen (producten worden maximaal een week gereserveerd);

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

5.2 FleuRosa Kids Fashion zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen (dus zonder het reclamatieformulier als bedoeld in artikel in te hoeven vullen) terug te sturen naar FleuRosa Kids Fashion mits:

a. gezien de aard van de Zaken. De Zaken in de originele, ongeopende, onbevuilde en alle labels en etiketten aan het artikel in verpakking zitten en niet gebruikt zijn;.

b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door FleuRosa Kids Fashion;

c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat FleuRosa Kids Fashion het in ontvangst heeft genomen.

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met FleuRosa Kids Fashion al waarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar FleuRosa Kids Fashion mits:

a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan FleuRosa Kids Fashion binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;

b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door FleuRosa Kids Fashion;

c. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat FleuRosa Kids Fashion het in ontvangst heeft genomen.

7.2 Indien na onderzoek van FleuRosa Kids Fashion blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal FleuRosa Kids Fashion met Klant in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van FleuRosa Kids Fashion inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:

a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel van overeenkomstige toepassing is;

b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegegevens

8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van FleuRosa Kids Fashion;

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via electronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal FleuRosa Kids Fashion deze uitingen sturen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door FleuRosa Kids Fashion aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met FleuRosa Kids Fashion, welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 FleuRosa Kids Fashion is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door FleuRosa Kids Fashion inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens. mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.